108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

07 Декември 2017 г.

Иновативното училище осигурява на децата  достъп до нови технологии и нови методи на преподаване. То е пространство, където се използват съвременни педагогически методи, развиват се ключовите умения, а интердисциплинарните връзки надскачат ограниченията на учебните предмети.

Визия - Утвърждаване на 108 СУ „Никола Беловеждов” като модерно, съвременно , конкурентоспособно училище по предприемачество и бизнес чрез осигуряване на качествена общообразователна и профилирана подготовка, гарантираща пълноценно интегриране на младите хора в обществото, с позитивно влияние на развитието на бизнес средата и  социална ангажираност.

Цели:

В експерименталната работа в 108 СУ особено внимание се отделя на  формирането на предприемачески дух, финансова грамотност и меки умения (комуникативност, отговорност, работа в екип, умения за вземане на решения).

Практико-ориентираното обучение се осъществява чрез  следните форми: 

За своите  усилия и постижения в тази област  през юни 2016 г.108 СУ  беше отличено от Столична община като „Най-добре работещо столично училище по предприемачески програми” .