108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ИНФОРМАЦИЯ за родители на ученици от седми и осми клас с хронични заболявания

21 Април 2017 г.

 

Изх. № РУО1-8099/19.04.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОУ, СУ И ДОВДЛРГ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

            Моля да информирате родителите на учениците от седми и осми клас за следното:
1. Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, ще приема документи в РУО – София-град, ул.“Антим I“, № 17, ет. IV, стая 412, от 03.05.2017 г. до 19.05.2017 г. включително, в присъствието на лекар-педиатър, както следва:

2. Учениците подават в РУО – София-град следните документи – оригинал и едно копие:

  3. Редът за приемане на документите е:

            При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител или настойник.
На 19.05.2017 г. /крайният срок за приемане на документи/, комисията ще работи до явяване на последния кандидат, независимо от предварителното определено време за работа.
След 19.05.2017 г. документи не се приемат.
За повече информация – 0899136524 – инж. Златка Иванова – председател на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД