108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Прием след VІІ клас

Профил „ Предприемачески”

с интензивно изучаване на Английски език 

    

Брой паралелки - 1 

Брой ученици - 26

Срок на обучение - 5 години

Профилиращи предмети:

- Предприемачество

- Информационни технологии

- География и икономика

Балообразуващи оценки:

  3 х резултата от Националното Външно

        Оценяване по Български език и литература

  1 х  резултата от  Националното Външно      

         Оценяване по Математика               

  1 х оценката по Информационни технологии от    

        свидетелството  за основно обрзование

  1 х оценката по География и икономика от    

        свидетелството  за основно обрзование

 

 

Профил „ Предприемачески”

с интензивно изучаване на Английски език 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ЗАПОВЕД № 1628/05.09.2017 г.

УТВЪРЖДАВАМ: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА VIII "а" клас за учебната 2017/2018 година, разработен въз основа на Рамков учебен план за общо образование за основната степен на образование.