108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ПРОЕКТ "Образование за утрешния ден"

  Проект  "Образование за утрешния ден"

 

Проектът на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира

по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,

съфинансирана от Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 36 месеца - от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Целта на проекта е изграждане на компетентности за интегриране на образователните

технологии и мотивация за тяхното използване от подрастващото поколение.