108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


След VІІ клас

Профил „ Предприемачески”

с интензивно изучаване на Английски език 

    

Брой паралелки - 1 

Брой ученици - 26

Срок на обучение - 5 години

Профилиращи предмети:

- Предприемачество

- Информационни технологии

- География и икономика

Балообразуващи оценки:

  3 х резултата от Националното Външно

        Оценяване по Български език и литература

  1 х  резултата от  Националното Външно      

         Оценяване по Математика               

  1 х оценката по Информационни технологии от    

        свидетелството  за основно обрзование

  1 х оценката по География и икономика от    

        свидетелството  за основно обрзование

 

Профил "Физическо възпитание и спорт"

Брой паралелки - 1 

Брой ученици - 26

Срок на обучение - 5 години

Балообразуващи оценки:

  1 х резултата от  Националното Външно  

        Оценяване по Български език и литература

  1 х  резултата от  Националното Външно  

         Оценяване по Математика

  2  х оценката от проверката на способностите по

        Физическо възпитание и спорт  

  1 х оценката по Български език и литература от    

        свидетелството  за основно обрзование

  1 х оценката по Физическо възпитание и спорт 

        от свидетелството  за основно обрзование

Профилиращи предмети:

- Физическо възпитание и спорт

- Биология и здравно образование

- Информационни технологии

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Заявленията за полагане на изпити за проверка на способностите, моля да бъдат подавани в обявения срок  05.05 - 10.05.2017 г. включително.

2.Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

              •  Спорт 31.05-01.06.2017 г. включително;

3. Застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита по спорт.

 

 

Профил „ Предприемачески”

с интензивно изучаване на Английски език 

Б Р О Й   94     Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К   СТР. 69  Приложение № 2 към чл. 12, ал. 2, т. 2

Рамков учебен план

за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език

с профил „Чужди езици“, „Обществени науки“, „Хуманитарни науки“,        

„Музика“, „Изобразително изкуство“,

„Предприемачески“ или „Физическо възпитание и спорт“

 

 

Профил "Физическо възпитание и спорт"

Б Р О Й   94     Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К   СТР. 74  Приложение № 7 към чл. 12, ал. 2, т. 7

Рамков учебен план за

профилирано образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език