108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


108 СУ "Никола Беловеждов" - ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС

 

  108 СУ „Никола Беловеждов” – иновативно училище от 2017/2018 учебна година

Иновативното училище осигурява на децата  достъп до нови технологии и нови методи на преподаване. То е пространство, където се използват съвременни педагогически методи, развиват се ключовите умения, а интердисциплинарните връзки надскачат ограниченията на учебните предмети.

Визия - Утвърждаване на 108 СУ „Никола Беловеждов” като модерно, съвременно , конкурентоспособно училище по предприемачество и бизнес чрез осигуряване на качествена общообразователна и профилирана подготовка, гарантираща пълноценно интегриране на младите хора в обществото, с позитивно влияние на развитието на бизнес средата и  социална ангажираност.

Цели:

 • Стесняване на връзката между образованието и бизнес практиката.
 • Осигуряване на дейности по модела „учене чрез правене“ – състезания, финансов лагер  и дискусии.
 • Повишаване на финансовата грамотност на учениците, включени в проекта. Предоставяне на практически знания на учениците, които ще им помогнат да вземат разумни финансови решения в бъдеще.
 • Въвеждане на иновативен образователен модел, при който представители на бизнеса изнасят практически ориентирани образователни теми по финанси, което  повишава мотивацията за учене и успеха на учениците.
 • Активно използване на ИТ като начин за подобряване компетенциите за учене и развиване на уменията за решаване на проблеми.

В експерименталната работа в 108 СУ особено внимание се отделя на  формирането на предприемачески дух, финансова грамотност и меки умения (комуникативност, отговорност, работа в екип, умения за вземане на решения).

Практико-ориентираното обучение се осъществява чрез  следните форми: 

 • Работа по програмите на Джуниър Ачийвмънт  „Икономика”, "Виртуално предприятие", ” Учебна компания"  и "Банките в действие";
 • Работа с доброволци от Метлайф по програма "Разумни финанси" на ДАБ;
 • Разработване на бизнес планове;
 • Организиране на иновационни лагери и финансови лагери;
 • Участие в национални иновационни, финансови и креативни лагери и  инициативи като „Мениджър за един ден” ;
 • Провеждане на ден на местното самоуправление;
 • Организиране на  седмица на предприемачеството в 108 СУ със симулации, ролеви игри, казуси, панаир на малките компании и др.

За своите  усилия и постижения в тази област  през юни 2016 г.108 СУ  беше отличено от Столична община като „Най-добре работещо столично училище по предприемачески програми” .