108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


V клас

                               ПРИЕМ за V клас             

Брой ученици в паралелка - 26

Избираем Учебен Час в V клас:


-Български език и литература

-Математика

-Английски език

-Информационни технологии

 

 

Б Р О Й   94     Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К   

СТР. 68  Приложение № 1към чл. 12, ал. 2, т. 1

 Рамков учебен план

за общо образование за основната степен на образование